Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach: www.pppzory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
 • brak dostępności języka migowego;
 • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie  zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony poradni – ppp23.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.04.04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na niektórych stronach pomniejszonych do wysokości i 256px pojawia się pasek. Nie zmniejsza to jednak w znacznym stopniu czytelności strony.
 • W kodzie strony pojawiają się błędy walidacyjne, nie powodują one jednak problemu z wyświetlaniem oraz zrozumieniem przedstawionych danych.
 • W kodzie HTML strony znajdują się elementy służące prezentacji jednak nie zaburzają one sposobu wyświetlania oraz zrozumieniem prezentowanych danych.
 • Nie we wszystkich przypadkach został równocześnie zdefiniowany kolor tła oraz kolor elementu.
 • Strona nie ma funkcjonalności zastąpienia gestu złożonego na ekranie gestem prostym. Może to stanowić problem w przypadku obsługi ekranów dotykowych.
 • Brak możliwości anulowania działania przed podniesieniem palca z ekranu lub zwolnieniem klawisza myszy. Może to stanowić problem w prawidłowym poruszaniu się po stronie.
 • Filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • Nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz firmę zewnętrzną.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Tlołka, g.tlolka@pppzory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 434 53 29.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 2. Zapewnienie komunikacji z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w przy wejściu do budynku.

Koordynatorem do spraw dostępności została wyznaczona p. Małgorzata Gierałtowska. Kontakt: m.gieraltowska@pppzory.pl

Deklaracja dostępności architektonicznej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ulicy Wodzisławskiej  znajduje się w dzielnicy Śródmieście w odległości około 500 m od centrum Żor.
Dojście piesze od ul. Wodzisławskiej i ul. Boryńskiej. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach nie posiadają sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują  przeszkody np. kosze na śmieci, betonowe kule, które spełniają funkcję ozdoby.
Najbliższe przystanki autobusowe: na ul. Wodzisławskiej (40 m) – autobusy linii bezpłatnej we wszystkich kierunkach miasta.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na wprost wejścia do budynku oraz przy sklepie Biedronka, przy targowisku miejskim, naprzeciwko Policji, z tyłu za budynkiem byłej poczty.
Brak w okolicy postoju taksówek.

Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Drzwi wejściowe automatycznie otwierane, o szerokości powyżej 90 cm. Poradnia znajduje się na 3 piętrze budynku, na które można dojechać windą. Na wprost wejścia do budynku znajduje się klatka schodowa. Winda znajduje się z prawej strony schodów. Na parterze pomiędzy schodami a windą znajduje się pomieszczenie obsługi konserwacji budynku. Korytarze na piętrze poradni umożliwia wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Klatka schodowa jest oddzielona od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi. Schody na klatce są szerokie.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni.

Sekretariat poradni znajduje się przy wejściu do Poradni po prawej stronie.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w środku korytarza po prawej stronie. Poradnia wyposażona jest również w przewijak, który znajduje się na końcu korytarza.
Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym. Są oznaczenia kontrastujące wyznaczające korytarz.

Skip to content