Orzecnictwo

W poradni działa zespół orzekający powoływany przez dyrektora placówki.

SKŁAD ZESPOŁU

W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 roku.

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka przedłożonych w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:
  • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
  • niesłyszącym i słabo słyszącym
  • niewidzącym i słabo widzącym
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
 2.  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej  społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO  WSPOMAGANIA ROZWOJUPRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCEW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻORACH

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r.poz. 1743),
 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dla dzieci niekorzystających z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka zamieszkałych w Żorach.
 2. Zespoły orzekające powołane przez dyrektora poradni wydają następujące rodzaje orzeczeń i opinii:
 3. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Orzeczenia wydaje się dzieciom/uczniom:

 • niesłyszącym i słabosłyszącym
 • niewidzącym i słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.
  2. C) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 1. rzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Ad. A. 1) Jeśli u dziecka/ucznia występuje wada słuchu:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 1. zaświadczenie lekarskie i inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę – audiologa z diagnozą niedosłuchu lub głuchoty oraz aktualny audiogram;
 2. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 3. jeśli dziecko chodzi do szkoły opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 4. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;
 5. uczniowi z diagnozą: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) nie przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń może otrzymać opinię o dostosowaniu wymagań.

Ad. A. 2) Jeśli u dziecka/ucznia występuje uszkodzenie narządu wzroku:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 1. zaświadczenie lekarskie i inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę – okulistę z diagnozą słabowidzenia lub ślepoty.
 2. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 3. jeśli dziecko chodzi do szkoły opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 4. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;

Ad. A. 3) Jeśli u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność intelektualna                                          

                 (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.
 2. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 3. jeśli dziecko chodzi do szkoły opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć, mocnych stron dziecka). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 4. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;

Ad. A. 4) Jeśli u dziecka/ucznia występuje autyzm lub Zespół Aspergera:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży z diagnozą tych zaburzeń rozwoju,
 1. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 2. jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 3. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;

Ad. A. 5) Jeśli u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność ruchowa:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 1. zaświadczenie lekarskie, inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej z diagnozą niepełnosprawności ruchowej;
 2. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 3. opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 4. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;

Ad. A. 6) Jeśli u dziecka/ucznia występuje afazja

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 1. zaświadczenie lekarskie, inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza neurologa z diagnozą afazji;
 2. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 3. jeśli dziecko chodzi do szkoły opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 4. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;

Ad. B)

Jeśli uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.
 2. dokumentację wskazującą na zagrożenie ucznia niedostosowaniem społecznym np. opinia kuratora, asystenta rodziny, pracownika socjalnego i/lub zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży;
 3. jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
 4. jeśli dziecko chodzi do szkoły opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 5. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;
 6. opinię lekarza psychiatry o zaburzeniach zachowania.

Jeśli uczeń jest niedostosowany społecznie:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni.
 2. postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 3. opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, trudności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 4. w przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;
 5. opinię lekarza psychiatry o zaburzeniach zachowania

Ad. C)

Jeśli zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun.
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (opcjonalnie dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia dziecku uczęszczanie do przedszkola) wydane przez lekarza określające czas – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Wzór zaświadczenia można pobrać w poradni.
 3. opinia przedszkolna (zawierająca informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności i trudności, funkcjonowania dziecka w przedszkolu) – opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.

Ad. D)

Jeśli zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni;
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza określające czas –
  nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wzór zaświadczenia można pobrać w sekretariacie poradni;
 3. jeśli wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu;
 4. opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierająca informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności i trudności, funkcjonowania ucznia w szkole) – opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.

Ad. E)

Jeśli zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka z określeniem formy zespołowej lub indywidualnej zajęć, która powinna być zastosowana wobec dziecka;
 3. dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka;
 4. okresową ocenę funkcjonowania ucznia wydaną przez nauczyciela prowadzącego z dzieckiem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (jeśli było ono uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych). Dodatkowo można dołączyć opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.

Ad. F)

Jeśli zachodzi potrzeba wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie poradni;
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z diagnozą danej niepełnosprawności. Dodatkowo można dołączyć inną dokumentację medyczną dotyczącą niepełnosprawności dziecka oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. jeśli dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym – opinia o funkcjonowaniu dziecka wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora;

W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodzica wydaje się odpowiednio:

 • orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • orzeczenie o braku potrzeby nauczania indywidualnego,
 • orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kompletną dokumentację (wnioski wraz z załącznikami) należy składać osobiście
w sekretariacie poradni do piątku poprzedzającego posiedzenie
Zespołu Orzekającego w godzinach pracy sekretariatu poradni.

 1.  Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia również pełnoletni uczniowie, zwani dalej wnioskodawcami.
 2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi formalne określone w § 6 ust. 1 i w § 6 ust. Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1743).
 3. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, wnioskodawca składa jeden wniosek.
 4. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentacje medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia przeprowadzonymi przez pracowników poradni, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.

 1. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 3. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w pkt. 6 – 8 stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14dni, od dnia otrzymania wezwania.
 4. Druki zaświadczeń lekarskich dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni https://pppzory.pl w zakładce Druki.
 5. Jeżeli wniosek nie zawiera danych o których mowa w pkt. 4 lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 6. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w pkt. 6-8 albo dołączona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia lekarskiego.
 7. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.

O wydanie opinii przez przedszkole, szkołę może również zwrócić się wnioskodawca.

 1. O terminie posiedzenia zespołu wnioskodawca zawiadamiany jest w formie pisemnej lub ustnej. Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.  Na wniosek lub za zgodą rodzica oraz na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica w posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby wymienione w § 4 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r.poz. 1743).
 2. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię wydaje się (odbywa się posiedzenie zespołu orzekającego) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt.11.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia, lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie lub opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji, o której mowa w pkt.11.
 5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się (odbywa się posiedzenie zespołu orzekającego) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z pkt. 11.
 6. Orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju przekazuje się wnioskodawcy w poradni, za pokwitowaniem w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia/opinii (daty posiedzenia Zespołu Orzekającego).
 7.  Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu (oryginał). Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważniona przez niego osobę.
 8. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołania się od opinii/orzeczenia do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego doręczenia.
 9. Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach na podstawie paragrafu 13b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Jest ona organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się
na wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku o wydanie takiej opinii dołącza się dokumentację określającą:

 1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 2. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym (zaświadczenie lekarskie wydane na formularzu opracowanym przez poradnię);
 3. w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole (informacja ze szkoły uwzględniająca możliwość wyrażenia stanowiska szkoły w przedmiotowej sprawie).

Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. analizy we współpracy ze szkołą dokonuje się poprzez zapoznanie się diagnostów poradni z informacjami nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole, zapoznanie się z informacją szkoły o podjętych przez nią dotychczas działaniach z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej wobec ucznia wraz z określeniem jej efektów, a także ze stanowiskiem szkoły w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką;
 2. analizy we współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem dokonuje się poprzez zapoznanie się z informacją rodziców lub pełnoletniego ucznia dotyczącą jego funkcjonowania w szkole, w tym o efektach otrzymanej dotychczas na terenie szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Opinia, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki wskazuje:

 1. zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
 2. okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
 3. działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nie organizuje się dla:

 1. uczniów objętych kształceniem specjalnym
 2. uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2023/24

 

Wrzesień

 

   6           20

 

Październik

 

   4           18

 

Listopad

 

   8           22

 

Grudzień      

 

   6           13

 

Styczeń        

 

   3           17

 

Luty

 

   14          28

 

Marzec

 

   6           20

 

Kwiecień

 

   3           17

 

Maj

 

   8           22

 

Czerwiec

 

   5           19

 

Lipiec

 

   3      17     31

 

Sierpień

 

   14          21

Skip to content