Nasza Kadra

Dyrektor – mgr Joanna Kowalkowska

Wicedyrektor – mgr Bożena Polaszek

Nasi Specjaliści

mgr JOANNA BRACHMAŃSKA – MIESZCZAK

– psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży w związku z:

 • zaburzeniami i zakłóceniami rozwojowymi – diagnoza dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • trudnościami w nauce,
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • badaniem dojrzałości szkolnej sześciolatków,
 • indywidualnym tokiem nauki,
 • trudnościami emocjonalnymi,
 • trudnościami wychowawczymi.

Działania postdiagnostyczne:

 • opiniowanie i orzecznictwo,
 • terapia psychologiczna indywidualna i grupowa dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
 • spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla nauczycieli, wychowawców oraz instytucji działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

mgr MAŁGORZATA GIERAŁTOWSKA

– tyflopedagog, oligofrenopedagog, psycholog

prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży z problemami wzrokowymi w zakresie:

 • rozwoju funkcji wzrokowych,
 • funkcjonalnej oceny ostrości wzroku,
 • pola widzenia,
 • widzenia barwnego,
 • ustalenia specjalnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem wzrokowym dziecka w szkole

A także zajęcia usprawniające:

 • funkcje wzrokowe,
 • uwagę wzrokową,
 • orientację przestrzenną,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • koncentrację uwagi.
 • grafomotorykę.

Inne:

 • poradnictwo dla rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z innymi specjalistami,
 • współpraca z placówkami oświatowymi).

mgr SABINA GOCZOŁ

– psycholog, doradca zawodowy, specjalista interwencji kryzysowej

prowadzi diagnozę psychologiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych w związku z:

 • trudnościami dydaktycznymi;
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • indywidualnym tokiem nauki;
 • nauczaniem indywidualnym;
 • kształceniem specjalnym;
 • realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • trudnościami emocjonalnymi;
 • diagnozą w kierunku predyspozycji zawodowych uczniów.

Działania postdiagnostyczne:

 • opiniowanie i orzecznictwo;
 • konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych;
 • pomoc uczniom w przejściu przez proces decyzyjny odnośnie wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rozmowy doradcze;
 • realizacja zajęć warsztatowych między innymi z zakresu profilaktyki, kształtowania umiejętności psychospołecznych, poradnictwa zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • porady bez badań;
 • pomoc psychologiczna;
 • interwencja kryzysowa;
 • systematyczna współpraca ze szkołami.

mgr JOANNA KOWALKOWSKA

– pedagog

prowadzi diagnozę pedagogiczną  dzieci i młodzieży w związku z:

 • trudnościami w nauce;
 • diagnozą dysleksji;
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD;
 • trudnościami  wychowawczymi;
 •  badanie dojrzałości szkolnej sześciolatków.

Działania postdiagnostyczne:

 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży doskonalące umiejętności społeczne, zapobiegające agresji;
 • zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych w związku z trudnościami w nauce czytania i pisania;
 • spotkania psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców;
 • porady  dla rodziców w spr. trudności wychowawczych i szkolnych;
 • konsultacje dla nauczycieli).

mgr JOANNA LINDNER

– pedagog,

arteterpeuta i terapeuta zajęciowy,

trener treningu psychologicznego i socjoterapii,

trener umiejętności społecznych,

terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej  I i II stopnia,

trener grafomotoryki

 

Działalność  diagnostyczna

Diagnoza  pedagogiczna dzieci  ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku z :

 • trudnościami w nauce
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja rozwojowa
 • trudnościami emocjonalnymi
 • trudnościami wychowawczymi
 • dojrzałością szkolną  sześciolatków

 

Działalność postdiagnostyczna

 • zajęcia o charakterze terapeutycznym, ogólnorozwojowym  dla  dzieci  i młodzieży
 • trening psychologiczny i socjoterapia
 • TUS
 • warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców
 • porady dla rodziców na podstawie  badań
 • porady bez badań
 • konsultacje ze specjalistami   szkolnymi, nauczycielami
 • trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

mgr PAULINA PIWOWAR – SAJDYK

– psycholog

prowadzi diagnozę psychologiczną  dzieci i młodzieży w związku z:

 • trudnościami w nauce;
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa);
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • indywidualnym tokiem nauki (dzieci zdolne);
 • trudnościami emocjonalnymi;
 • trudnościami wychowawczymi.

Działania postdiagnostyczne:

 • opiniowanie i orzecznictwo;
 • zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, prelekcje dla uczniów, nauczycieli według zapotrzebowania tematycznego;
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców i nauczycieli).

mgr BOŻENA POLASZEK

– surdologopeda, specjalista terapii ręki, instruktor Masażu Shantala

prowadzi diagnozę logopedyczną i surdologopedyczną dzieci i młodzieży.

Badanie:

 • budowy i sprawności aparatu mownego,
 • czynności fizjologicznych w obrębie narządów mownych,
 • rozumienia i nadawania mowy,
 • artykulacji głosek języka polskiego,
 • analizy, syntezy i pamięci słuchowej,
 • słuchu fizjologicznego i fonemowego,
 • lateralizacji.

Działalność postdiagnostyczna:

 • ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań i opinii,
 • terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży,
 • praca profilaktyczna i terapeutyczna w zakresie czytania i pisania,
 • trening słuchowy „Słyszę, nie słyszę”.

Inne działania:

 • profilaktyka logopedyczna prowadzona w celu likwidowania bądź zmniejszenia zaburzeń komunikacyjnych dzieci i młodzieży,
 • badania przesiewowe słuchu za pomocą Platformy Badań Zmysłów,
 • doradztwo logopedyczne dla rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z innymi specjalistami,
 • współpraca z placówkami oświatowymi).

mgr GRAŻYNA TLOŁKA

– neurologopeda

prowadzi diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży.

Badanie:

 • badanie nadawania mowy:

– aspekt fonetyczny (realizacja głosek),

– aspekt leksykalny (zasób słownictwa),

– aspekt gramatyczny,

– ocena sprawności pragmatycznej (sytuacyjnej, społecznej),

 • badanie rozumienia mowy,
 • badanie stanu oraz sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy,
 • badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • badanie płynności mowy i emisji głosu,
 • badanie praksji i agnozji.

Działania postdiagnostyczne:

– terapia logopedyczna (indywidualna, grupowa) dzieci i młodzież:

 • stymulacja funkcji aparatu artykulacyjnego,
 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych,
 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • doskonalenie odpowiedniego poziomu sprawności językowej;

– profilaktyka logopedyczną  w zakresie zaburzeń mowy, wad wymowy, wad rozwojowych narządów artykulacyjnych oraz konsekwencji nieprawidłowej mowy,

– przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi przy zastosowaniu  Platformy Badań Zmysłów,

– ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań i opinii,

– poradnictwo dla rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu Żor).

mgr KATARZYNA ZBIJOWSKA – MUSIAŁ

– oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta, specjalista w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Prowadzi diagnozę pedagogiczną dla dzieci w związku z:
-wczesnym wykrywaniem nieprawidłowości rozwojowych
-udzielaniem porad do pracy korekcyjno-wyrównawczej
-badaniem dojrzałości sześciolatków

Działania postdiagnostyczne:
-zajęcia terapeutyczne dla dzieci stymulujące sferę emocjonalno -społeczną
-zajęcia z arteterapii i technik relaksacyjnych
-zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym
-porady dla rodziców na podstawie badań
-porady bez badań
-konsultacje dla nauczycieli i pedagogów

mgr Julia Jania

– psycholog

prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci młodszych w związku z:

–  wczesnym wykrywaniem nieprawidłowości rozwojowych

–  trudnościami emocjonalnymi

–  trudnościami wychowawczymi

Działania postdiagnostyczne:

 • opiniowanie i orzecznictwo
 • konsultacje dla rodziców
 • pomoc psychologiczna
 • realizacja zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji emocjonalnych i społecznych
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi

mgr Wioleta Fryś-Osmałek

– Pedagog, Doradca Zawodowy – terapeuta i diagnosta, trener Treningu Umiejętności Społecznych, trener Szkoły dla Rodziców

Prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w związku z:

 • trudnościami w nauce
 • specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa)
 • zakłóceniami emocjonalnymi
 • trudnościami wychowawczymi

Działania postdiagnostyczne:

 • zajęcia terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych nt. Zarządzania swoimi emocjami
 • zajęcia zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży doskonalące umiejętności społecznej
 • zajęcia terapii pedagogicznej uczniów szkół podstawowych w związku z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz z grupą ryzyka dysleksji
 • porady dla rodziców na podstawie badań
 • porady bez badań
 • opiniowanie i orzecznictwo
 • konsultacje dla nauczycieli, pedagogów
 • prelekcje
 • obserwacje zajęć

Inne działania:

 • profilaktyka prowadzona w szkołach podstawowych nt. Zarządzania swoimi emocjami dzieci i młodzieży
 • współpraca z innymi specjalistami
 • Szkoła dla Rodziców
 • treningi TUS
 • warsztaty o emocjach
 • współpraca z placówkami oświatowymi warsztaty i prelekcje w placówkach oświatowych

mgr AGNIESZKA KUDYK

– doradca zawodowy, terapeuta i diagnosta pedagogiczny

Prowadzi doradztwo zawodowe dzieci, młodzieży a także konsultacje dla rodziców.

Współpracuje ze szkołami realizując warsztaty dla uczniów dotyczących świadomego planowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach tej współpracy uczestniczy w spotkaniach z rodzicami oraz radach pedagogicznych. Prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów mających trudności z podjęciem decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz chcących aktywnie poszukiwać pracy.

mgr Ewelina Niścigorska

 • neurologopeda,
 •  filolog polski,
 • trener Easy Biofeedback
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
w zakresie:
– nadawania mowy
– sprawności i budowy narządu artykulacyjnego
– artykulacji głosek
– rozumienia mowy
– innych trudności komunikacyjnych
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
– usprawnianie motoryki i sprawności aparatu artykulacyjnego
– korekcja wad wymowy
-programowanie mowy
– nauka połykania
-stymulowanie rozwoju mowy
-kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej
INNE:
-plastrowanie – kinesiotaping logopedyczny metodą Esther De Ru
-prowadzenie nauki czytania metodą sylabową
– działalność profilaktyczna
-współpraca z innymi specjalistami i rodzicami dzieci

mgr Patrycja Jośko

– fizojoterapeuta

Obsługa sekretariatu – inż. Paulina Gardzisz-Brachman – referent

Obsługa sekretariatu – Grażyna Sobik – referent

Główna Księgowa – Patrycja Kuczera-Sobik

Pracownik obsługi – Magdalena Kucharska

Skip to content