Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy pomoc w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest płatna?

Pomoc udzielana przez psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutę i doradcę zawodowego jest bezpłatna.

 • Jakiego rodzaju dokumenty muszę mieć ze sobą na pierwszą wizytę w Poradni?

Wskazane jest, aby rodzic:

 • znał (lub posiadał ze sobą stosowny dokument potwierdzający) dane osobowe dziecka, NR PESEL dziecka,
 • jeżeli posiada – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia fizycznego lub/i psychicznego dziecka,
 • opinię o dziecku wystawioną przez wychowawcę przedszkola/szkoły, a w przypadku dziecka posiadającego już orzeczenie- wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia.
 • Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?

Termin oczekiwania na wizytę diagnostyczną to ok.  2 miesięcy , przy czym w sytuacjach kryzysowych, takich jak np.: śmierć w rodzinie, próba samobójcza, nagły wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu – termin wizyty traktowany jest jako priorytetowy.

 • Ile trwa wizyta w Poradni?
 • W zależności od rodzaju diagnozy – wizyta z dzieckiem trwa od 1 do 2 h, czasem ( sporadycznie) wymaga kontynuowania diagnozy w postaci ponownego spotkania na ciąg dalszy badania.
 • Konsultacja, porada – 1h
 • Jakiego rodzaju pomocy udziela Poradnia?
 • Działalność diagnostyczna mająca na celu określenie przyczyny problemów dziecka celem ustalenia adekwatnych form pomocy i zawarcia ich w odpowiednim dokumencie.
 •    Poradnia wydaje opinie, orzeczenia, informacje do specjalisty o wynikach badań.
 • Działalność postdiagnostyczna:
 • Terapia psychologiczna, psychoterapia indywidulana i grupowa
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia pedagogiczna
 • Działalność profilaktyczna:
 • Warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • Sieci współpracy dla nauczycieli,
 • Prelekcje dla rodziców i nauczycieli,
 • Wspomaganie placówek podopiecznych – obserwacje indywidualne i grupowe, konsultacje dla rodziców i nauczycieli w placówkach.
 • Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy

Ośrodek świadczy pomoc dla rodziców zagrożonych niepełnosprawnością dziecka oraz rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci od 0 lat  do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. Jest to pomoc w formie konsultacji i specjalistycznej terapii.

 • Czy jedna wizyta w Poradni rozwiąże mój/mojego dziecka problem?

W zależności od natury problemu – psychiczny (emocjonalny), dydaktyczny, wychowawczy, logopedyczny – odpowiedni specjalista wyjaśni rodzicowi jakiego rodzaju pomocy może udzielić dziecku/ rodzicowi on sam, a jakie inne konsultacje będą potrzebne do uzyskania pełnego obrazu problemu dziecka. Mogą to być konsultacje z innymi specjalistami z PPP, lub spoza niej – np. psychiatra, neurolog, laryngolog, audiolog.  Istnieją problemy możliwe do rozwiązania podczas jednej wizyty, kiedy to specjalista udzieli szczegółowych wskazań do pracy, ale są też sytuacje, kiedy zalecana jest długofalowa praca z dzieckiem (czasem też z jego rodziną) w postaci różnego rodzaju terapii.

 • Czy to o czym będę rozmawiać ze specjalistą z Poradni zostanie zachowane w tajemnicy, czy może się o tym dowiedzieć np. nauczyciel, inni rodzice?

Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia do placówki wyraża ( lub nie wyraża ) zgodę na konsultację z placówką, do której uczęszcza dziecko. Pracownicy Poradni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, jednak w przypadku gdy problem w dużej mierze występuje na terenie placówki do której uczęszcza dziecko, pracownik zapyta rodzica o zgodę na kontakt z tą placówką. To od rodzica zależy, czy ten kontakt zostanie podjęty. Wszelkie działania pracowników Poradni odbywają się na wniosek i za zgodą wnioskodawcy – rodzica lub opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. W przypadku gdy rodzice mający prawa rodzicielskie nie mieszkają razem –  osoba podejmująca współpracę z poradnią powinna poinformować o tym drugiego rodzica.

 • Jakiego rodzaju dokumenty będę musiał/a wypełnić w Poradni?
 • Karta zgłoszenia dziecka/pełnoletniego ucznia
 • Wniosek:

–  o wydanie opinii

–  lub do zespołu orzekającego

–  lub o objęcie terapią

Skip to content